المؤلف = غلام حسین شریفی ولدانی
بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی

المجلد 46، العدد 93، نوفمبر 2015، الصفحة 230-293

محمد مهدی غلامی بدیک؛ محمود براتی؛ غلام حسین شریفی ولدانی